Devi kavach aol

॥अथ श्री देव्याः कवचम ्॥
ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋष िः, अनुष्टुप्छन्दिः,
चामुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजम्, ददग्बन्धदेवतास्तत्त्वम्,
श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थेसप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपेषवननयोगिः।
ॐ नमश्‍चण्ण्डकायै॥
माकक ण्डेय उवाच
ॐ यद‍गुह्यंपरमंलोके सवकरक्षाकरं नणृ ाम।्
यन्न कस्यचचदाख्यातंतन्मेब्रूदि षपतामि॥१॥
ब्रह्मोवयच
अण्स्त गुह्यतमंषवप्र सवकभतू ोपकारकम।्
देव्यास्तुकवचं पुण्यंतच्छृणुष्व मिामुने॥२॥
प्रर्थमं शैलपुत्री च दषवतीयंब्रह्मचाररणी।
ततृ ीयं चन्रघण्टेनत कूष्माण्डेनत चतुर्थककम्॥३॥
पञ्चमं स्कन्दमातेनत ष्ठं कात्यायनीनत च।
सप्तमंकालरात्रीनत मिागौरीनत चाष्टमम्॥४॥
नवमंससदचधदात्री च नवदगु ाकिः प्रकीनतकतािः।
उक्तान्येतानन नामानन ब्रह्मणैव मिात्मना॥५॥
अण्ग्नना दह्यमानस्तुशत्रुमध्येगतो रणे।
षव मेदगु कमेचैव भयाताकिः शरणंगतािः॥६॥
न ते ांजायतेककंचचदशुभं रणसंकटे।
नापदं तस्य पश्यासम शोकदिःुखभयंन दि॥७॥
यैस्तुभक्त्या स्मतृ ा नूनंते ां वदृचधिः प्रजायते।
येत्वां स्मरण्न्त देवेसश रक्षसेतान्न संशयिः॥८॥
प्रेतसंस्र्था तुचामुण्डा वारािी मदि ासना।
ऐन्री गजसमारुढा वैष्णवी गरुडासना॥९॥
मािेश्‍वरी व ृारुढा कौमारी सशखखवािना।
लक्षमीिः पदमासना देवी पदमिस्ता िररषप्रया॥१०॥
श्‍वेतरुपधरा देवी ईश्‍वरी व ृ वािना।
ब्राह्मी िंससमारुढा सवाकभरणभूष ता॥११॥
इत्येता मातरिः सवाकिः सवकयोगसमण्न्वतािः।
नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोसभतािः॥१२॥
दृश्यन्तेरर्थमारुढा देव्यिः क्रोधसमाकुलािः।
शङ्खं चक्रं गदां शण्क्तं िलं च मुसलायुधम॥् १३॥
खेटकं तोमरं चैव परशुंपाशमेव च।
कुन्तायुधंत्रत्रशूलं च शाङ्कगमायुधमुत्तमम॥् १४॥

दैत्यानां देिनाशाय भक्तानामभयाय च।
धारयन्त्यायुधानीत्र्थं देवानां च दिताय वै॥१५॥
नमस्तेऽस्तुमिारौरेमिाघोरपराक्रमे।
मिाबलेमिोत्सािेमिाभयषवनासशनन॥१६॥
त्रादि मां देषव दष्ुप्रेक्षयेशत्रूणां भयवचधकनन।
प्राच्यां रक्षतुमामैन्री आग्नेय्यामण्ग्नदेवता॥१७॥
दक्षक्षणेऽवतुवारािी नैऋक त्यां खड्गधाररणी।
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद वायव्यां मगृ वादिनी॥१८॥
उदीच्यांपातुकौमारी ऐशान्यांशूलधाररणी।
ऊध्वंब्रह्माखण मेरक्षेदधस्ताद वैष्णवी तर्था॥१९॥
एवं दश ददशो रक्षेच्चामुण्डा शववािना।
जया मेचाग्रतिः पातुषवजया पातुपष्ृठतिः॥२०॥
अण्जता वामपाश्वेतुदक्षक्षणेचापराण्जता।
सशखामुदयोनतनन रक्षेदमु ा मूण्ध्नकव्यवण्स्र्थता॥२१॥
मालाधरी ललाटेच भ्रुवौ रक्षेद यशण्स्वनी।
त्रत्रनेत्रा च भ्रुवोमकध्येयमघण्टा च नाससके ॥२२॥
शङ्खखनी चक्षु ोमकध्येश्रोत्रयोदकवारवाससनी।
कपोलौ कासलका रक्षेत्कणकमूलेतुशांकरी॥२३॥
नाससकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठेच चचचकका।
अधरेचामतृ कला ण्जह्वायां च सरस्वती॥२४॥
दन्तान्रक्षतुकौमारी कण्ठदेशेतुचण्ण्डका।
घण्ण्टकांचचत्रघण्टा च मिामाया च तालुके ॥२५॥
कामाक्षी चचबुकं रक्षेद वाचं मेसवकमङ्गला।
ग्रीवायां भरकाली च पष्ृठवंशेधनुधकरी॥२६॥
नीलग्रीवा बदििःकण्ठेनसलकांनलकूबरी।
स्कन्धयोिः खङ्ङ्‍गनी रक्षेद बािूमेवज्रधाररणी॥२७॥
िस्तयोदकण्ण्डनी रक्षेदण्म्बका चाङ्गुली ुच।
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी॥२८॥
स्तनौ रक्षेन्मिादेवी मनिः शोकषवनासशनी।
हृदयेलसलता देवी उदरेशूलधाररणी॥२९॥
नाभौ च कासमनी रक्षेद गुह्यंगुह्येश्वरी तर्था।
पूतना कासमका मेढ्रं गुदेमदि वादिनी ॥३०॥
कटयां भगवती रक्षेज्जानुनी षवन्ध्यवाससनी।
जङ्घेमिाबला रक्षेत्सवककामप्रदानयनी ॥३१॥
गुल्फयोनाकरससिं ी च पादपष्ृठेतुतैजसी।
पादाङ्गुली ुश्री रक्षेत्पादाधस्तलवाससनी॥३२॥

नखान्दंष्राकराली च के शांश्‍चैवोध्वकके सशनी।
रोमकूप े ुकौबेरी त्वचंवागीश्‍वरी तर्था॥३३॥
रक्तमज्जावसामांसान्यण्स्र्थमेदांसस पावकती।
अन्त्राखण कालरात्रत्रश्‍च षपत्तं च मुकुटेश्वरी॥३४॥
पदमावती पदमकोशेकफे चूडामखणस्तर्था।
ज्वालामुखी नखज्वालामभेदया सवकसंचध ु॥३५॥
शुक्रं ब्रह्माखण मेरक्षेच्छायांछत्रेश्‍वरी तर्था।
अिंकारं मनो बुदचधंरक्षेन्मेधमकधाररणी॥३६॥
प्राणापानौ तर्था व्यानमुदानं च समानकम्।
वज्रिस्ता च मेरक्षेत्प्राणंकल्याणशोभना॥३७॥
रसेरुपेच गन्धेच शब्देस्पशेच योचगनी।
सत्त्वं रजस्तमश्‍चैव रक्षेन्नारायणी सदा॥३८॥
आयूरक्षतुवारािी धमंरक्षतुवैष्णवी।
यशिः कीनतंच लक्षमींच धनंषवदयां च चकक्रणी॥३९॥
गोत्रसमन्राखण मेरक्षेत्पशून्मेरक्ष चण्ण्डके ।
पुत्रान्रक्षेन्मिालक्षमीभाकयांरक्षतुभैरवी॥४०॥
पन्र्थानं सुपर्था रक्षेन्मागंक्षेमकरी तर्था।
राजदवारेमिालक्षमीषवकजया सवकतिः ण्स्र्थता॥४१॥
रक्षािीनंतुयत्स्र्थानंवण्जकतंकवचेन तु।
तत्सवंरक्ष मेदेषव जयन्ती पापनासशनी॥४२॥
पदमेकं न गच्छेत्तुयदीच्छेच्छुभमात्मनिः।
कवचेनावतृ ो ननत्यंयत्र यत्रैव गच्छनत॥४३॥
तत्र तत्रार्थकलाभश्‍च षवजयिः सावककासमकिः।
यंयंचचन्तयतेकामंतंतंप्राप्नोनत ननण्श्‍चतम्।
परमैश्‍वयकमतुलंप्राप्स्यतेभूतलेपमु ान॥् ४४॥
ननभकयो जायतेमत्यकिः संग्रामेष्वपराण्जतिः।
त्रैलोक्येतुभवेत्पूज्यिः कवचेनावतृ िः पुमान॥् ४५॥
इदं तुदेव्यािः कवचं देवानामषप दलु कभम्।
यिः पठेत्प्रयतो ननत्यंत्रत्रसन्ध्यं श्रदधयाण्न्वतिः॥४६॥
दैवी कला भवेत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराण्जतिः।
जीवेद व कशतंसाग्रमपमत्ृयुषववण्जकतिः। ४७॥
नश्यण्न्त व्याधयिः सवेलूताषवस्फोटकादयिः।
स्र्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रत्रमं चाषप यदषव म्॥४८॥
असभचाराखण सवाकखण मन्त्रयन्त्राखण भूतले।
भूचरािः खेचराश्‍चैव जलजाश्‍चोपदेसशकािः॥४९॥

सिजा कुलजा माला डाककनी शाककनी तर्था।
अन्तररक्षचरा घोरा डाककन्यश्‍च मिाबलािः॥५०॥
ग्रिभूतषपशाचाश्च यक्षगन्धवकराक्षसािः।
ब्रह्मराक्षसवेतालािः कूष्माण्डा भैरवादयिः ॥५१॥
नश्यण्न्त दशकनात्तस्य कवचेहृदद संण्स्र्थते।
मानोन्ननतभकवेद राज्ञस्तेजोवदृचधकरं परम्॥५२॥
यशसा वधकतेसोऽषप कीनतमक ण्ण्डतभूतले।
जपेत्सप्तशतींचण्डींकृत्वा तुकवचंपरुा॥५३॥
यावदभूमण्डलं धत्तेसशैलवनकाननम्।
तावषत्तष्ठनत मेददन्यां संतनतिः पुत्रपौत्रत्रकी॥५४॥
देिान्तेपरमंस्र्थानंयत्सुरैरषप दलु कभम।्
प्राप्नोनत पुरु ो ननत्यं मिामायाप्रसादतिः॥५५॥
लभतेपरमं रुपंसशवेन सि मोदते॥ॐ॥५६॥
इनत देव्यािः कवचं सम्पूणकम

 

Leave a Comment

Apna Post